★ Kem chống nắng hàng ngày POUR LA PEAU Daily UV Protect Calamine Sun Screen - ROROST

Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

RORO là một nền tảng K-Beauty Toàn cầu.
Bất kỳ ai cũng có thể trở thành người bán và người mua.

Trang Hiện Tại
  1. Trang Chủ
  2. Chăm sóc da

[] ★ Kem chống nắng hàng ngày POUR LA PEAU Daily UV Protect Calamine Sun Screen

(Vận chuyển quốc tế khả dụng) Sản phẩm đề xuất
Visit Store
Thông Tin Cơ Bản
Tên sản phẩm ★ Kem chống nắng hàng ngày POUR LA PEAU Daily UV Protect Calamine Sun Screen
Giá bán lẻ đ780,000
Giá bán đ500,000
Phương pháp thanh toán phí vận chuyển Chuyển phát
Phí vận chuyển Miễn phí
Nếu nhận được Cashback 78000
Giá chỉ dành cho người bán 546000

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.

Phân Loại Sản Phẩm
Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Thông số size

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
★ Kem chống nắng hàng ngày POUR LA PEAU Daily UV Protect Calamine Sun Screen up down 500000 (  )
Giá(Số Lượng) : 0 (0 Sản phẩm)

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Ưu đãi

Thanh Toán

고액 결제 시 안전 확보를 위해 카드사로부터 확인 전화를 받을 수 있습니다. 확인 과정에서 도난 카드 사용, 타인 명의로 주문 등 의심되는 사항이 있을 경우 해당 주문이 예약되거나 취소될 수 있습니다.

무통장입금의 경우 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹을 이용하시거나 가까운 은행을 방문하시면 됩니다. 주문 시 입금
하시는 분의 성명은 반드시 입금하시는 분의 실명과 동일해야 하며, 주문서에 기재된 기간 내에 입금되지 않을 경우 7일 이내에 입금해주셔야 합니다. 주문하시면 주문이 자동으로 취소됩니다.

Vận chuyển

  • Phương Thức Vận Chuyển : Chuyển phát
  • Khu Vực Vận Chuyển : Trên toàn quốc
  • Phí Vận Chuyển : Miễn phí
  • Thời Gian Vận Chuyển : 3 - 7 ngày
  • 배송지가 도서지방일 경우 추가 배송비를 지불하셔야 할 수 있습니다.
    입금 확인 후 상품을 발송해 드립니다. 단, 상품 종류에 따라 배송기간이 지연될 수 있습니다.

Đổi Trả

교환/반품의 경우
- 수령일로부터 7일이내 단, 가정용 전기제품의 경우 포장을 개봉하였거나 찢김/훼손되어 상품가치가 감소한 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
- 제공된 상품 및 서비스의 내용이 광고 내용과 다를 경우에는 수령일로부터 3일 이내, 그 사실을 안 날로부터 30일 이내에 교환/반품이 가능합니다.
교환/반품이 적용되지 않는 경우
- 고객의 책임으로 인해 상품이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품 내용 확인을 위해 포장을 찢거나 훼손한 경우는 제외됩니다.
- 포장을 개봉하였거나 포장이 찢겨지거나 훼손되어 상품가치가 상실된 경우.
(예: 가전
제품, 식품, 음반 등 조사 기준에 의거 교환/반품이 가능합니다.) - 소비자의 사용 또는 일부가 소비자에 의해 상품이 되는 경우가 있는 경우입니다
. 참고로 화장품은 시제품만 가능합니다.
- 재판매가 발생하는 상품이 있는 경우가 있는 경우
- 상품이 판매되지 않은 경우가 있을 수 있습니다.
(자세한 내용은 고객센터 E-MAIL 1:1상담을 이용해주시기 바랍니다.)

마음이 있어신 경우 교환/반품을 원하실 경우 , 반품비(색상변경, 사이즈변경 포함)는 조금 계시는 편입니다.

Hỏi về Sản Phẩm

Đánh Giá

Viết đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

Viết Đánh Giá Xem Tất Cả